Full set Gậy chơi Golf Ping G425 left hand new

Liên hệ

_ Driver 10.5* cán SR: 16.800.000
_ Gỗ 5w cán SR: 10.800.000
_ Rescue 4 (22*) cán SR: 8.800.000
_ Iron set ( 5,6,7,8,9,u,w) cán steel 850R: 31.800.000
_ Putter helper Tomcat 14: 7.950.000
Tổng 76.150.000

Hết hàng