Full set Gậy Golf Ping G425 new

Liên hệ

_ Driver 10.5* cán SR: 16.800.000

_ Gỗ 3w cán SR: 10.800.000

_ Rescue 4 (22*): 8.800.000

_ Iron set G710( 4,5,6,7,8,9,w): 37.950.000

_ Wedge Glide 58*: 5.050.000

_ Wedge 52*: 5.050.000

_ Putter Helper anser 2: 7.250.000

Hết hàng